CE

 

Dasty Nova Dog x Csilizradványi Molly

* 08.02.2012 

 

410
Dasty
411
Molly
412

 

Rodičia Starí rodičia Prarodičia
Dasty Nova Dog Gregory iz Samary Corodka dija Pavevych Buldogov Glenlee Night Hawk
Tsypochka iz Samary Corodka
LINDA Brána Moravy CHIP Moravia la Barót
Coldie Brána Moravy
Csilizradványi Molly Smiling Thunder EINSTEIN Utilo du Terroir de Fontfroide
Smiling Thunder ANGEL
From Red Henessy CHERRY SKY du Champagne
Dicsőlaki-Morgó CSITRI

 

©2006 Kúr Attila